Pro­jek­tor NEC oraz ekran ścienny w Szkole Pod­sta­wowej nr 4 w Wiśle, okablowanie zakońc­zone przyłączem syg­nałowym. Urządzenia zain­stalowane i przy­go­towane do prezentacji.

2013-07-05-050 2013-07-05-053

Gimnazjaliści po raz 10 w cieszyńskim Ratuszu

23507 23507_7

Po raz kole­jny spon­sorowal­iśmy nagrody dla wszys­t­kich final­istów konkursu infor­maty­cznego w powiecie Cieszyńskim. Grat­u­lu­jemy zwycięzcy Jakubowi Pilch oraz prowadzącemu mgr Mar­ius­zowi Mrózkowi z Gim­nazjum nr w Skoczowie.

Dzięku­jemy wszys­tkim uczest­nikom konkursu oraz ich opiekunom za poświę­cony czas oraz zaangażowanie.

Do zobaczenia na następ­nym konkursie.

Infor­matycy w Ratuszu / repor­taż OX

Zestaw Interaktywny w firmie Dematec Polska w Niepołomicach

Insta­lacja tabl­icy inter­ak­ty­wnej Pana­sonic UB-T880W wraz z pro­jek­torem NEC NP-M300WX, całość wyko­nana w tech­nologii bezprze­wodowej, dzięki czemu zachowal­iśmy wysoce este­ty­czny wygląd sali kon­fer­en­cyjnej. Coraz częś­ciej sto­su­jemy rozwiąza­nia inter­ak­ty­wne w salach kon­fer­en­cyjnych. Szkolimy w jaki sposób wyko­rzys­tać nowe tech­nolo­gie zami­ast trady­cyjnych flipchartów.
zdjęcie 1

zdjęcie 5

zdjęcie 2

zdjęcie 3

Office 365 Usprawnij działanie swojej firmy

Nowy pakiet Office 365 to nieogranic­zony dostęp do już dobrze znanych narzędzi Office oraz poczty e-mail z pozy­cji przeglą­darki inter­ne­towej. Od teraz możesz mieć dostęp do swoich doku­men­tów w każdym miejscu z dostępem do inter­netu, także z urządzeń przenośnych.

Dowiedz się jak usługa Office 365 może pomóc Two­jej orga­ni­za­cji
Zapoz­naj się z wybranymi paki­etami tutaj.

O ofertę pytaj w naszym Dziale Sprzedaży
tel: 33 444 64 80 | mail: handel@infologic.com.pl