Zajmujemy się

Idea

15 lat doradzamy i dostar­czamy najlep­szy możliwy sprzęt i usługi do szkoł, insty­tucji pub­licznych oraz dla Małych i Śred­nich Firm.

Outsourcing IT

Najważniejsze w biz­ne­sie do szy­bkie wspar­cie, Nasi spec­jal­iści dbają o Wasz czas.

Sklep OnLine

Dla tych co wiedzą co chcą kupić lub prze­jrzeć nasz asortyment

Aktualności

4 lata gwarancji na produkty Xerox

W trosce o kom­fort użytkowa­nia drukarek i urządzeń wielo­funkcyjnych Xerox obec­nie pro­ponu­jemy naszym Klien­tom unika­tową 4-letnią gwarancję na wybrane urządzenia for­matu A4. Teraz nie musisz się już o nic martwić! W spec­jal­nej pro­mocji wybrane* drukarki oraz urządzenia wielo­funkcyjne Xerox for­matu A4 oznac­zone pro­mo­cyjną nakle­jką “4lata gwarancji” oraz zaku­pi­one w okre­sie od 24 lutego do 31

Read More

Jednoznaczna nazwa w kasach fisklanych — wyjaśnienia Ministertwa Finansów Sierpień 2013

Szanowni klienci, prosimy zapoz­nać sie z roz­porządze­niem Min­is­tra Finan­sów doty­czącego sposobu pro­gramowa­nia kas fiskalnych. Jed­noz­naczna nazwa — wyjaśnienie MF (sier­pień 2013) Prosimy pamię­tać, że nowe przepisy wyma­gane są od 1 października 2013 roku. Nie czeka­jmy z przepro­gramowaniem kas na ostat­nią chwilę. 

Read More

Montaż projektorów w Szkole Podstawowej w Strumieniu

Wyko­nanie mon­tażu pro­jek­torów oraz ekranów pro­jek­cyjnych w Szkole Pod­sta­wowej w Strumieniu,

Read More

Zestaw multimedialny Wisła

Pro­jek­tor NEC oraz ekran ści­enny w Szkole Pod­sta­wowej nr 4 w Wiśle, okablowanie zakońc­zone przyłączem syg­nałowym. Urządzenia zain­stalowane i przy­go­towane do prezentacji.

Read More

Stacje Robocze Z1 AiO na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie

W maju 2013 roku sukce­sem zakończyliśmy wdroże­nie najwięk­szej pra­cowni w Polsce opartej o 32 wysokowyda­jne stacje graficzne HP Z1 AiO.   The Power with­out the Tower 

Read More

Gimnazjaliści po raz 10 w cieszyńskim Ratuszu

Po raz kole­jny spon­sorowal­iśmy nagrody dla wszys­t­kich final­istów konkursu infor­maty­cznego w powiecie Cieszyńskim. Grat­u­lu­jemy zwycięzcy Jakubowi Pilch oraz prowadzącemu mgr Mar­ius­zowi Mrózkowi z Gim­nazjum nr w Skoc­zowie. Dzięku­jemy wszys­tkim uczest­nikom konkursu oraz ich opiekunom za poświę­cony czas oraz zaan­gażowanie. Do zobaczenia na następ­nym konkur­sie. Infor­matycy w Ratuszu / repor­taż OX

Read More

Zestaw Interaktywny w firmie Dematec Polska w Niepołomicach

Tags : 

Insta­lacja tabl­icy inter­ak­ty­wnej Pana­sonic UB-T880W wraz z pro­jek­torem NEC NP-M300WX, całość wyko­nana w tech­nologii bezprze­wodowej, dzięki czemu zachowal­iśmy wysoce este­ty­czny wygląd sali kon­fer­en­cyjnej. Coraz częś­ciej sto­su­jemy rozwiąza­nia inter­ak­ty­wne w salach kon­fer­en­cyjnych. Szkolimy w jaki sposób wyko­rzys­tać nowe tech­nolo­gie zami­ast trady­cyjnych flipchartów.

Read More

Office 365 Usprawnij działanie swojej firmy

Nowy pakiet Office 365 to nieogranic­zony dostęp do już dobrze znanych narzędzi Office oraz poczty e-mail z pozy­cji przeglą­darki inter­ne­towej. Od teraz możesz mieć dostęp do swoich doku­men­tów w każdym miejscu z dostępem do inter­netu, także z urządzeń przenośnych. Dowiedz się jak usługa Office 365 może pomóc Two­jej orga­ni­za­cji Zapoz­naj się z wybranymi paki­etami tutaj.

Read More

Zapraszamy do kontaktu: telefon +48 33 44 46 480 handel@infologic.com.pl