Author Archives: Adam Olszar

My Cloud EX2 Ultra Achievement Star

Category : Aktualności

West­ern Dig­i­tal Pro­fes­sion­alMy_Cloud_EX2_Ultra_Achievement_StarInstalacja multimedialna w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie

Category : Aktualności

Insta­lac­ja mul­ti­me­di­al­na w Muzeum Drukarst­wa w Cieszynie

IMG_7031.JPG IMG_7032.JPG IMG_7034.JPG IMG_7035.JPG

 

http://www.muzeumdrukarstwa.pl


InfoLOGIC Autoryzowanym Partnerem Edukacyjny na rok 2016/2017

Category : Aktualności

Autoryzowany Partner Edukacji Microsoft

Zapraszamy!

Pro­gram Microsoft ® Auto­ry­zowany Part­ner Edukacji (APE) pozwala part­nerom sprzedawać pro­duk­ty Microsoft po cenach aka­demic­kich Kwal­i­fikowanym Użytkown­ikom Eduka­cyjnym (QEU) (poprzed­nio zwany pro­gramem AER).

AEP pro­gram upoważ­nia part­nerów do zakupu i odsprzedaży pro­duk­tów w cenach aka­demic­kich Kwal­i­fikowanym Użytkown­ikom Eduka­cyjnym. Dys­try­b­u­torzy mogą wyłącznie przyj­mować zamówienia na aka­demick­ie pro­duk­ty Microsoft od part­nerów AEPPro­gram ma zapewnić pod­niesie­nie satys­fakcji klien­tów i part­nerów, a także poprawę komu­nikacji i usług dla naszych part­nerów dzię­ki stan­dar­d­owym warunk­om, ulep­szonym szkole­niom oraz nowym zasobom i narzędziom, pozwala­ją­cym na infor­mowanie wszys­t­kich pod­miotów o nowoś­ci­ach i wydarzeni­ach, oraz elim­i­nowanie nietrafnej sprzedaży licencji aka­demic­kich.Montaż projektorów w Szkole Podstawowej w Strumieniu

Category : Aktualności

Wyko­nanie mon­tażu pro­jek­torów oraz ekranów pro­jek­cyjnych w Szkole Pod­sta­wowej w Stru­mie­niu,2013-08-13-099 2013-08-13-093 2013-08-13-088slide
slide
slide
slide