Author Archives: Adam Olszar

Zestaw multimedialny Wisła

Category : Aktualności

Pro­jek­tor NEC oraz ekran ści­en­ny w Szkole Pod­sta­wowej nr 4 w Wiśle, okablowanie zakońc­zone przyłączem syg­nałowym. Urządzenia zain­stalowane i przy­go­towane do prezen­tacji.

2013-07-05-050 2013-07-05-053


Stacje Robocze Z1 AiO na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie

Category : Aktualności

W maju 2013 roku sukce­sem zakończyliśmy wdroże­nie najwięk­szej pra­cowni w Polsce opartej o 32 wysokowyda­jne stac­je graficzne HP Z1 AiO.

Z1 AiO

 

The Pow­er with­out the Tow­er

 

 


Gimnazjaliści po raz 10 w cieszyńskim Ratuszu

Category : Aktualności

23507 23507_7

Po raz kole­jny spon­sorowal­iśmy nagrody dla wszys­t­kich final­istów konkur­su infor­maty­cznego w powiecie Cieszyńskim. Grat­u­lu­je­my zwycięz­cy Jakubowi Pilch oraz prowadzące­mu mgr Mar­ius­zowi Mrózkowi z Gim­nazjum nr w Skoc­zowie.

Dzięku­je­my wszys­tkim uczest­nikom konkur­su oraz ich opiekunom za poświę­cony czas oraz zaan­gażowanie.

Do zobaczenia na następ­nym konkur­sie.

Infor­maty­cy w Ratuszu / repor­taż OX


Zestaw Interaktywny w firmie Dematec Polska w Niepołomicach

Insta­lac­ja tabl­i­cy inter­ak­ty­wnej Pana­son­ic UB-T880W wraz z pro­jek­torem NEC NP-M300WX, całość wyko­nana w tech­nologii bezprze­wodowej, dzię­ki czemu zachowal­iśmy wysoce este­ty­czny wygląd sali kon­fer­en­cyjnej. Coraz częś­ciej sto­su­je­my rozwiąza­nia inter­ak­ty­wne w salach kon­fer­en­cyjnych. Szkolimy w jaki sposób wyko­rzys­tać nowe tech­nolo­gie zami­ast trady­cyjnych flipchartów.
zdjęcie 1

zdjęcie 5

zdjęcie 2

zdjęcie 3


Office 365 Usprawnij działanie swojej firmy

Category : Aktualności

Nowy paki­et Office 365 to nieogranic­zony dostęp do już dobrze znanych narzędzi Office oraz pocz­ty e-mail z pozy­cji przeglą­dar­ki inter­ne­towej. Od ter­az możesz mieć dostęp do swoich doku­men­tów w każdym miejs­cu z dostępem do inter­ne­tu, także z urządzeń przenośnych.

Dowiedz się jak usłu­ga Office 365 może pomóc Two­jej orga­ni­za­cji
Zapoz­naj się z wybrany­mi paki­eta­mi tutaj.

O ofer­tę pytaj w naszym Dziale Sprzedaży
tel: 33 444 64 80 | mail: handel@infologic.com.pl

 



slide
slide
slide
slide