Category Archives: Aktualności

Brother — 5 lat gwarancji onsite

Category : Aktualności

 

 
Kup którekol­wiek urządze­nie Broth­er zna­j­du­jące się na liś­cie poniżej i ciesz się gwarancją do 5 lat ONSITE po rejes­tracji 

Czas pro­mocji i rejes­tracji: 01.11 — 31.12.2018 r.

 
 

 

 

                      

Laserowe mono­chro­maty­czne

HL-L5000D
HL-L5100DN
HL-L5200DW
HL-L6300DW

HL-L6400DW

DCP-L5500DN
DCP-L6600DW

MFC-L5700DN
MFC-L5750DW
MFC-L6800DW
MFC-L6900DW

   

 

                    

 

Laserowe kolorowe

HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
HL-L9310CDW

DCP-L8410CDW

MFC-L8690CDW
MFC-L8900CDW
MFC-L9570CDW

Skon­tak­tuj się z naszym przed­staw­icielem hand­lowym:

Nazwa firmy: Info­LOG­IC s.c. Adam Olszar, Jad­wiga Olszar

Imię i Nazwisko: Ewa Rasz­ka

Adres: 43–400 Cieszyn, ul. Ustrońs­ka 20

Tele­fon: 33 444 64 80

E-mail: handel@infologic.com.pl

WWW: infologic.com.pl

Pro­moc­ja trwa od 1 listopa­da do 31 grud­nia 2018 r. 
5 lat gwarancji onsite obow­iązu­je wyłącznie na wybrane mod­ele Broth­er objęte pro­mocją i zare­je­strowane na brother.pl w okre­sie pro­mo­cyjnym.

 

 

 

 Nowe promocje październik 2017

Category : Aktualności

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z aktu­al­ny­mi ofer­ta­mi opub­likowany­mi na stron­ie Pro­moc­je.


Program “Aktywna Tablica” dla szkół

Category : Aktualności

Rzą­dowy pro­gram na lata 2017–2019 “Akty­w­na Tabli­ca” umożli­wia szkołom zdoby­cie dofi­nan­sowa­nia na zakup tablic inter­ak­ty­wnych, pro­jek­torów, głośników, a także inter­ak­ty­wnych mon­i­torów dotykowych.

Ofer­u­je­my pomoc w doborze i zakupie sprzę­tu dopa­sowanego do potrzeb szkoły, a także w wypeł­ni­a­n­iu wniosków. Zaprasza­my do kon­tak­tu mailem lub tele­fon­icznie (pod numerem +48 33 85 13 640).


Zapraszamy na staż

Category : Aktualności

Zaprasza­my do odby­cia stażu w naszej fir­mie i zdoby­cia cen­nego doświad­czenia. Zain­tere­sowanych prosimy o kon­takt emailem.


My Cloud EX2 Ultra Achievement Star

Category : Aktualności

West­ern Dig­i­tal Pro­fes­sion­alMy_Cloud_EX2_Ultra_Achievement_Starslide
slide
slide
slide