InfoLOGIC Autoryzowanym Partnerem Edukacyjny na rok 2016/2017

InfoLOGIC Autoryzowanym Partnerem Edukacyjny na rok 2016/2017

Category : Aktualności

Autoryzowany Partner Edukacji Microsoft

Zapraszamy!

Pro­gram Microsoft ® Auto­ry­zowany Part­ner Edukacji (APE) pozwala part­nerom sprzedawać pro­duk­ty Microsoft po cenach aka­demic­kich Kwal­i­fikowanym Użytkown­ikom Eduka­cyjnym (QEU) (poprzed­nio zwany pro­gramem AER).

AEP pro­gram upoważ­nia part­nerów do zakupu i odsprzedaży pro­duk­tów w cenach aka­demic­kich Kwal­i­fikowanym Użytkown­ikom Eduka­cyjnym. Dys­try­b­u­torzy mogą wyłącznie przyj­mować zamówienia na aka­demick­ie pro­duk­ty Microsoft od part­nerów AEPPro­gram ma zapewnić pod­niesie­nie satys­fakcji klien­tów i part­nerów, a także poprawę komu­nikacji i usług dla naszych part­nerów dzię­ki stan­dar­d­owym warunk­om, ulep­szonym szkole­niom oraz nowym zasobom i narzędziom, pozwala­ją­cym na infor­mowanie wszys­t­kich pod­miotów o nowoś­ci­ach i wydarzeni­ach, oraz elim­i­nowanie nietrafnej sprzedaży licencji aka­demic­kich.slide
slide
slide
slide