Program “Aktywna Tablica” dla szkół

Program “Aktywna Tablica” dla szkół

Category : Aktualności

Rzą­dowy pro­gram na lata 2017–2019 “Akty­w­na Tabli­ca” umożli­wia szkołom zdoby­cie dofi­nan­sowa­nia na zakup tablic inter­ak­ty­wnych, pro­jek­torów, głośników, a także inter­ak­ty­wnych mon­i­torów dotykowych.

Ofer­u­je­my pomoc w doborze i zakupie sprzę­tu dopa­sowanego do potrzeb szkoły, a także w wypeł­ni­a­n­iu wniosków. Zaprasza­my do kon­tak­tu mailem lub tele­fon­icznie (pod numerem +48 33 85 13 640).slide
slide
slide
slide