Outsourcing IT

Kompleksowa opieka informatyczna
dla firm i edukacji

Usłu­ga out­sourcin­gu pole­ga na opła­cie abona­menotwej za pełną opiekę infor­maty­czną, w której otrzy­mu­ją Państ­wo dostęp do zespołu doświad­c­zonych i pro­fesjon­al­nych infor­matyków przy jed­noczes­nej redukcji kosztów dzi­ałal­noś­ci.

  • audy­ty infra­struk­tu­ry IT
  • wdroże­nia i ser­wis opro­gramowa­nia
  • opieka nad infra­struk­turą sieciową
  • archi­wiz­a­c­ja i back­up danych
  • ochrona anty­wiru­sowa, fire­wall
  • inte­grac­ja urządzeń mul­ti­me­di­al­nych z infra­struk­turą IT
  • kom­plek­sowa pomoc w codzi­en­nej pra­cy z kom­put­eremslide
slide
slide
slide