o firmie

Info­LOG­IC s.c. rozpoczął dzi­ałal­ność w 1999 r. w Cieszynie przy ul. Haj­du­ka 17. Początkowo fir­ma była typowym sklepem kom­put­erowym, zaj­mu­ją­cym się obsługą klien­ta detal­icznego. Wkrótce jed­nak coraz częś­ciej zaczęła sku­pi­ać wokół siebie pod­mio­ty sek­to­ra biz­ne­sowego oraz pub­licznego. Oznaką dynam­icznego roz­wo­ju firmy była przeprowadz­ka do biurow­ca przy ul. Bobreck­iej 27 w 2008 r. Salon fir­mowy zajął się obsługą klien­tów detal­icznych, zaś dzi­ał hand­lowy kon­cen­trował się na obsłudze klien­ta biz­ne­sowego (firm, sek­to­ra admin­is­tracji państ­wowej, jed­nos­tek oświa­towych, etc.). W tym samym cza­sie moc­no rozwinął się dzi­ał ser­wisu – diag­noza i naprawa sprzę­tu kom­put­erowego, drukarek, insta­lac­je sieci IT oraz mon­taż zestawów AV (tablice inter­ak­ty­wne, ekrany pro­jek­cyjne, pro­jek­to­ry, elek­tron­iczne nośni­ki reklamy cyfrowej). Początkiem 2012 roku została pod­ję­ta decyz­ja o trans­for­ma­cji Info­LOG­IC s.c. i o kon­cen­tracji jej dzi­ałal­noś­ci na sek­torze pub­licznym oraz obsłudze firm i przed­siębiorstw. W związku z wprowadze­niem zmi­an w bizne­s­planie firmy, który wskazu­ją na sys­tem­aty­czne odchodze­nie od klien­ta indy­wid­u­al­nego na rzecz insty­tucji oraz part­nerów biz­ne­sowych, od maja bieżącego roku, Info­LOG­IC s.c. kole­jny raz zmienił lokaliza­cję na ul. Ustrońską 20 w Cieszynie.

Atutem firmy jest sil­nie pros­pe­ru­ją­cy Dzi­ał Hand­lowy zaj­mu­ją­cy się:

  • przys­tępowaniem do prze­targów w ramach prawa o zamówieni­ach pub­licznych
  • kom­plek­sową obsługą sek­to­ra edukacji, czyli uczel­ni, szkół i przed­szkoli (tablice inter­ak­ty­wne, zestawy pro­jek­cyjne, szkolne zin­te­growane pra­cown­ie kom­put­erowe mobilne i stacjonarne, sprzęt nagłaś­ni­a­ją­cy, pra­cown­ie językowe, etc.)
  • kom­plek­sową obsługą sek­to­ra admin­is­tracji pub­licznej oraz klien­ta biz­ne­sowego

Dzi­ał Mon­tażu i Ser­wisu zaj­mu­je się:

  • diag­nozą, naprawą gwaran­cyjną i pog­waran­cyjną drukarek, lap­topów, kom­put­erów, etc.
  • obsługą ser­wisową i przy­go­towywaniem kas fiskalnych
  • pro­jek­towaniem i wykony­waniem insta­lacji sieciowych (Intranet, Inter­net)
  • pro­jek­towaniem i wykony­waniem insta­lacji audio – video (w tym mon­taż pra­cowni szkol­nych, zestawów pro­jek­cyjnych, zestawów inter­ak­ty­wnych, wyświ­et­laczy reklamy cyfrowej, etc.)
  • abona­men­tową obsługą przed­siębiorstw w zakre­sie usług infor­maty­cznych zgod­nych z warunk­a­mi umowy

Pon­ad­to Dzi­ał Grafi­ki i Mar­ketingu zaj­mu­je się:

  • pro­jek­towaniem i przy­go­towywaniem stron www,
  • pro­jek­towaniem i przy­go­towywaniem mate­ri­ałów reklam­owych do druku i pro­jekcji


slide
slide
slide
slide