oferta

 • sprzedaż hur­towa i detal­icz­na sprzę­tu kom­put­erowego, akce­soriów, opro­gramowa­nia oraz mate­ri­ałów eksploat­a­cyjnych
 • obsłu­ga infor­maty­cz­na firm oraz placówek oświa­towych i pub­licznych
 • doradzt­wo w zakre­sie doboru właś­ci­wego sprzę­tu i opro­gramowa­nia
 • ser­wis sprzę­tu kom­put­erowego, urządzeń druku­ją­cych, kas fiskalnych Pos­Net
 • usuwanie szkodli­wego opro­gramowa­nia oraz odzyski­wanie utra­conych danych
 • out­sourc­ing IT — stała umowa ser­wisowa dla firm i sek­to­ra oświaty
 • wdroże­nia nowych rozwiązań infor­maty­cznych oraz rozbu­dowa i aktu­al­iza­c­je już ist­nieją­cych
 • zdal­na obsłu­ga firm i insty­tucji
 • tworze­nie rozwiązań sys­temów kopii zapa­sowych
 • dostar­czanie i mon­taż sys­temów audio-video (tablice inter­ak­ty­wne, ekrany pro­jek­cyjne, pro­jek­tory etc.)
 • doradzt­wo i mon­taż w zakre­sie pra­cowni ter­mi­nalowych HP Mul­ti­seat


slide
slide
slide
slide