Aktywna Tablica

III ETAP PROGRAMU AKTYWNA TABLICA

 

Rzą­dowy pro­gram na lata 2017–2019 „Akty­w­na Tabli­ca” umożli­wia szkołom pod­sta­wowym zdoby­cie dofi­nan­sowa­nia na zakup:

 • tablic inter­ak­ty­wnych
 • pro­jek­torów
 • głośników
 • inter­ak­ty­wnych mon­i­torów dotykowych

W ramach dostęp­nych środ­ków finan­sowych zaplanowane jest wyposaże­nie w pomoce dydak­ty­czne:

w 2018r. do 4999 szkół pod­sta­wowych

w 2019r. do 4999 szkół pod­sta­wowych

W 2017r. z pro­gra­mu sko­rzys­tało 5582 szkół pod­sta­wowych.

 

Wyma­gania dla szkół przys­tępu­ją­cych do Pro­gra­mu:

- dostęp do Inter­ne­tu na poziomie co najm­niej 30 Mb/s (planowane przyłącze­nie w 2019r.),

- na każdy wnioskowany zestaw inter­ak­ty­wny ma posi­adać co najm­niej jeden paki­et wymienionych poniżej narzędzi i opro­gramowa­nia:

 1. przenośny kom­put­er dla nauczy­ciela lub inne mobilne urządze­nie mające funkc­je kom­put­era wraz z:
  • pre­in­stalowanym sys­te­mem oper­a­cyjnym,
  • opro­gramowaniem biurowym
  • opro­gramowaniem anty­wiru­sowym
  • opro­gramowaniem zabez­piecza­ją­cym przed dostępem do treś­ci niepożą­danych, przy czym opro­gramowanie zabez­piecza­jące może być zain­stalowane na szkol­nych urządzeni­ach sieciowych,
 2. router;

- w zależnoś­ci od licz­by tablic inter­ak­ty­wnych lub inter­ak­ty­wnych mon­i­torów dotykowych wnioskowanych do zakupu, ma posi­adać co najm­niej jed­ną salę lek­cyjną z dostępem do Inter­ne­tu, dos­tosowaną odpowied­nio do potrzeb funkcjonowa­nia tabl­i­cy inter­ak­ty­wnej lub inter­ak­ty­wnego mon­i­to­ra dotykowego, przy­pada­jącą na jed­ną wnioskowaną tablicę inter­ak­ty­wną lub jeden wnioskowany mon­i­tor,

- posi­a­da co najm­niej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możli­wość korzys­ta­nia
z dostępu do Inter­ne­tu w ramach zajęć poza­lek­cyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydak­ty­czno-wychowaw­czych.

 

Finan­sowanie:

80% budżet państ­wa, 20% budżet organów prowadzą­cych (wkład włas­ny):

- maksy­mal­na kwo­ta wspar­cia finan­sowego z budże­tu państ­wa 14 000 zł

- wkład włas­ny organu prowadzącego 3 500 zł

- łączny całkow­ity koszt dotacji 17 500 zł

 

Ważne ter­miny:

do 15 kwiet­nia 2019 – składanie wniosków o udzi­ał w Pro­gramie przez Dyrek­torów szkół do organu prowadzącego

do 30 kwiet­nia 2019 – złoże­nie wniosków przez Organy prowadzące do woje­w­odów

do 15 maja 2019 – kwal­i­fikac­ja wniosków

do 30 czer­w­ca 2019 – przekazanie środ­ków finan­sowych przez woje­w­odów do organów prowadzą­cych

do 31 grud­nia 2019 – wyko­rzys­tanie dotacji przez organy prowadzące/szkoły

do 15 sty­cz­nia 2020 – rozlicze­nie z wyko­rzys­tanych środ­ków

 

Wniosek dyrek­to­ra szkoły o udzi­ał w Pro­gramie Akty­w­na Tabli­ca

Przykład­owo wypełniony wniosek

RADA:
Po otrzy­ma­niu dofi­nan­sowa­nia nie moż­na zmienić rodza­ju pomo­cy dydak­ty­cznych TIK (będzie moż­na zakupić wyłącznie pomoce, które były wpisane do wniosku).

 

Uch­wała Nr 108/2017 Rady Min­istrów z dn. 19–07-2017r.

Ofer­u­je­my pomoc w doborze i zakupie sprzę­tu dopa­sowanego do potrzeb szkoły,
a także w wypeł­ni­a­n­iu wniosków.

Zaprasza­my do kon­tak­tu mailem lub tele­fon­icznie (pod numerem  33 444–64-80).

Poniżej prezen­tu­je­my ref­er­enc­je ze zre­al­i­zowanych przez nas pro­jek­tów w ramach Pro­gra­mu Akty­w­na Tabli­ca w 2017 i 2018 roku.

Ze zdję­ci­a­mi moż­na zapoz­nać się w naszej galerii.

 

Ref­er­enc­je:slide
slide
slide
slide